Regulamin promocji

REGULAMIN PROMOCJI
“ZUPY ZAGĘSZCZONE 3 X 1 KG DLA GASTRONOMII W PREZENCIE”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki promocji “3x1kg zupy zagęszczone dla gastronomii w prezencie” (zwanej dalej „Promocją”).
2. Organizatorem Promocji jest Belfood Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mielęckiego 10/3 40-013 Katowice, NIP: 9542744227 (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Promocja trwa 31 dni, rozpoczyna się dnia 15.10.2020 r., a kończy 15.11.2020 r.
4. Promocja dotyczy wyłącznie poniższych produktów marki Purena:

– Zupa krem pomidorowa ze świeżą bazylią zagęszczona
– Zupa krem z buraczków czerwonych ze świeżym majerankiem zagęszczona
– Zupa krem marchew-dynia ze świeżą kolendrą zagęszczona

5. Osoby biorące udział w Promocji, poprzez zaakceptowanie oświadczenia zawartego w Formularzu Zgłoszeniowym, potwierdzają zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI
6. Uczestnikami Promocji mogą być osoby pełnoletnie, które zapoznały się i akceptują warunki określone w niniejszym Regulaminie (zwanymi dalej „Uczestnikami”).
7. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób pracujących w branży HoReCa: m.in. szefów kuchni, właścicieli obiektów gastronomicznych, hoteli, szkół, sanatoriów, firm cateringowych, a więc ma związek z działalnością gospodarczą lub zawodową (“Uczestnik”).
8. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
9. Każdy Uczestnik, który spełni warunki Regulaminu, może wziąć udział w Promocji nie więcej niż 1 raz.
10. Każdy Uczestnik, który wziął udział w Promocji, na jakimkolwiek etapie jej trwania, nie może wziąć udziału w Promocji ponownie.
11. W ramach niniejszej Promocji Uczestnicy otrzymywać będą Zestaw 3 zup zagęszczonych (1kg każda) o wartości 50 zł. W skład zestawu wchodzą następujące produkty marki Purena:
– Zupa krem pomidorowa ze świeżą bazylią zagęszczona
– Zupa krem z buraczków czerwonych ze świeżym majerankiem zagęszczona
– Zupa krem marchew-dynia ze świeżą kolendrą zagęszczona

12. W celu otrzymania pakietu promocyjnego Uczestnik zobowiązany jest:
a) wejść na stronę internetową www.purena.pl/trzyzupydlagastronomii
b) wypełnić prawidłowo zamieszczony tam formularz zgłoszeniowy, podając prawdziwe dane Uczestnika
c) wysłać za pośrednictwem strony wypełniony Formularz.

13. W Formularzu wymagane będzie podanie imienia i nazwiska Uczestnika, adresu e-mail Uczestnika oraz nazwy obiektu gastronomicznego, którego właścicielem lub pracownikiem jest Uczestnik. Dodatkowo opcjonalnie będzie można podać numer telefonu kontaktowego Uczestnika.
14. Po poprawnym wypełnieniu Formularza, Uczestnik proszony będzie o podanie adresu do wysyłki zestawu promocyjnego. Koszt wysyłki zestawu pokrywa Organizator Promocji.
15. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzyma komunikat o przyjęciu Zgłoszenia.

PODATKI
16. Zestaw promocyjny 3 zup zagęszczonych otrzymany przez Uczestników niniejszej Promocji, jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż jego jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 200 zł (art. 21 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA
17. W rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) („RODO”), administratorem danych osobowych Uczestników („Administrator”) jest BELFOOD Sp. z o.o. ul Mielęckiego 10/3, 40-013 Katowice NIP: 954-274-42-27, REGON: 243283018, KRS 0000468066.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
18. Zasady Promocji określa niniejszy Regulamin. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.
19. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.purena.pl oraz w siedzibie Organizatora.

Złoty Potok, dn 15.10.2020 r.