Konkurs z przecierami 350g

Regulaminu Konkursu Tekstowego na portalach Facebook i Instagram
“Owocowe danie z Pureną” [dalej Regulamin]

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs promocyjny prowadzony jest pod nazwą “Owocowe danie z Pureną” [dalej Konkurs].
 2. Organizatorem Konkursu jest firma Belfood Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mielęckiego 10/3 40-013 Katowice, NIP: 9542744227 [dalej Organizator].
 3. Konkurs prowadzony jest na podstawie Regulaminu. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa oraz sposób wyłaniania zwycięzców w Konkursie.
 4. Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016r. poz. 380 z późn.zm.)

ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, pełnoletnich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z tym podmiotem w sposób stały w formie stosunku pracy lub na podstawie jakiejkolwiek innej umowy cywilnoprawnej [dalej Pracownicy].
 3. Celem Konkursu jest promocja Marki Purena i jej produktów.
 4. Konkurs trwa 7 dni – rozpoczyna się w dniu 17.03.2021 roku, a kończy w dniu 24.03.2021 roku [dalej Czas Trwania Konkursu].
 5. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski na profilu marki Purena na Facebooku (https://www.facebook.com/PurenaPolska/) oraz Instagramie (https://www.instagram.com/purena.polska/) [dalej Profil]. Aby zostać uczestnikiem Konkursu [dalej Uczestnik] należy w dniach od 17.03.2021 roku do 24.03.2021 wykonać pracę konkursową polegającą na zamieszczeniu, w komentarzu pod postem konkursowym, kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe: “Jakie owocowe danie przygotujesz wykorzystując dowolny przecier 100% od Pureny?” [dalej Treści].
 6. Prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie, dla swej ważności i skuteczności, wymaga dodania na Profilu, w terminie od godz. 10:00:00 dnia 17.03.2021 roku do godz. 23:59:59 dnia 24.03.2021 roku wykonane przez osobę zgłaszającą Treści w komentarzu pod postem konkursowym.
 7. Uczestnik może dokonać dowolnej ilości Zgłoszeń.
 8. Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że jest autorem Treści zgłoszonej przez siebie do Konkursu.
 9. Organizator Konkursu może zweryfikować Zgłoszenia, w szczególności czy Treści konkursowe:
 10. nie zawierają elementów sprzecznych z prawem
 11. nie naruszają dobrych obyczajów
 12. nie naruszają praw osób trzecich
 13. nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu
 14. nie zawierają elementów godzących w dobre imię lub renomę Organizatora
 15. nie zawierają wulgaryzmów lub jakichkolwiek treści nieprzeznaczonych lub szkodliwych dla osób niepełnoletnich .
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania z Konkursu Zgłoszenia, które nie spełnia wymagań określonych w Regulaminie lub które uzyskało negatywną opinię w wyniku weryfikacji, o jakiej mowa w pkt. 13 powyżej.

NAGRODY

 1. W Konkursie przewidziano 5 zestawów nagród rzeczowych. Każdy z zestawów zawiera:
    1. 2 sztuki przecieru jabłkowego Purena o wartości 8,20 zł
     b. 2 sztuki przecieru mango Purena o wartości 10,20 zł
    2. 2 sztuki przecieru bananowego Purena o wartości 10,20 zł
     d. 2 sztuki przecieru brzoskwiniowego Purena o wartości 10,20 zł

o łącznej wartości 38,80 zł.

 1. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu.
 2. Prawo do nagrody nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. Laureatom nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na gotówkę czy nagrodę innego rodzaju. Zwycięzcy nie są też upoważnieni do odstąpienie nagrody osobom trzecim.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Zgłoszenia zostaną ocenione przez jury Konkursu, które wybierze zwycięzcę Konkursu [dalej Zwycięzcy].
 2. Po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu Jury Konkursu dokona oceny zgłoszonych Treści (prac konkursowych) na podstawie subiektywnej oceny członków Jury, biorąc pod uwagę kreatywność, oryginalność i pomysłowość zgłoszonych Treści pod kątem wykonania zadania konkursowego. Decyzja jury o wyborze Zwycięzców nie będzie podlegała podważeniu z uwagi na jakiekolwiek inne kryteria oceny.
 3. Skład jury Konkursu jest 2 osobowy i stanowią go przedstawiciele ze strony Organizatora.
 4. Jury Konkursu dokona wyboru Zwycięzcy po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu i ogłosi wyniki Konkursu poprzez ich opublikowanie na Profilu w terminie do dnia 31.03.2021 roku [dalej Termin Rozstrzygnięcia]
 5. Przyznanie nagrody odbędzie się najpóźniej do dnia 30.04.2021 roku.

WYDANIE NAGRÓD

 1. Imię Zwycięzcy zostanie opublikowane na Profilu po zakończeniu Konkursu, a następnie Zwycięzca otrzyma prywatną wiadomość za pośrednictwem portalu Facebook lub Instagram, z informacją o wygranej.
 2. Zwycięzca utraci prawo do otrzymania nagrody, która w takim przypadku przepadnie na rzecz Organizatora, jeżeli:
  – nie dopełni w terminie któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie;
  lub
  – z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł odebrać nagrody;
 3. Nieodebranie nagrody przez Zwycięzcę w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty wysyłki nagrody lub 21 dni kalendarzowych w przypadku odbioru osobistego (oświadczonego pisemnie przez Zwycięzcę), jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody. W takim przypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora (przepada na rzecz Organizatora).

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO TREŚCI

 1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą zgłoszonych do Konkursu Treści w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. oraz, że przysługują mu pełne autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonych do Konkursu Treści.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w Konkursie jest darmowy i nieobowiązkowy.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji danych podanych przez Uczestnika podczas rejestracji lub dodawania Zgłoszenia oraz prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika posługującego się fałszywymi danymi bez konieczności przedstawiania metod weryfikacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, wobec którego zajdzie podejrzenie, iż nie posiada stosownych praw autorskich do zamieszczonych Treści.
 4. Dane osobowe Uczestników tj. imię i nazwisko, nr telefonu, adres zamieszkania są przetwarzane przez Organizatora który jest Administratorem danych, w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz nawiązania kontaktu z uczestnikami i udostępnienia informacji o jego wynikach, jak również wypełnienia obowiązków podatkowych. Organizator informuje, że przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.
 6. Organizatorowi przysługuje na każdym etapie trwania Konkursu prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Konkursu lub do jego wcześniejszego zakończenia. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje informację na Profilu ze stosownym wyprzedzeniem. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu. W przypadku zmiany Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu o tym Uczestników będą oni mieli prawo, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od udziału w Konkursie.
 7. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540), a o jego rozstrzygnięciu decydują głównie działania oraz umiejętności Uczestników oraz ocena jury Konkursu.
 8. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.
 9. Facebook.com oraz Instagram.com nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu

Złoty Potok, dn. 16.03.2021 r.